กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ก151ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
เลขเรียก351.126
ผู้แต่งสุรพล ศรีวิทยา
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารโครงการ
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งแมทธิว แบชเลอร์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การบริหารที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงาน
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งสำราญ เมืองนิล
หัวเรื่อง1. พลังงาน - - แปรรู2. พลังงาน - - ขยะมูลฝอ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม