Main Back

Search การบริหาร. Resualt 177 Items

Titleรายงานประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
CallNumber354.750
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Subject1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
Publishวงศ์สว่างการพิมพ์
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
CallNumber354.750
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Subject1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
Publishวงศ์สว่างการพิมพ์
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2549-2551
CallNumber346.043
Authorศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject1. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,3. บริการสังคม
Publishศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
CallNumber291
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- รายงานประจำปี2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต -- การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Title150 ปี แห่งการสถาปนา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
CallNumber387.5
Authorกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
Subject1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี2. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี -- ประวัติ,3. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี -- การบริหาร,4. การขนส่งทางน้ำ,5. พาณิชยนาวี
Publishไทภูมิ พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ
CallNumber363.73
Authorกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Subject1. กรมควบคุมมลพิษ2. กรมควบคุมมลพิษ -- การบริหาร,3. มลพิษ -- การควบคุม
Publishกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 กรมควบคุมมลพิษ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Subject1. กรมควบคุมมลพิษ2. กรมควบคุมมลพิษ -- การบริหาร,3. มลพิษ -- การควบคุม
Publishกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
CallNumber352.48
Authorชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
Subject1. กรมควบคุมโรค - - การจัดสรรเงินและรายจ่าย2. ส่วนราชการ - - ไทย - - การบริหาร,3. งบประมาณแบบแผนงาน - - ไทย,4. ไทย - - การจัดสรรเงินและรายจ่าย
Publishธนธัชการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleแผนบริหารงานที่ดินแม่บท ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 - 2544
CallNumber333.731
Authorกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
Subject1. กรมที่ดิน - - การบริหาร2. แผนบริหารงานที่ดี,3. ที่ดิน
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleแผนกลยุทธ์และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
CallNumberผลงาน
Authorสำนักบริหารโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
Subject1. กรมบัญชีกลาง - - การบริหาร
Publishกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Title กรมประชาสัมพันธ์ ครบปีที่ 73
CallNumber659.2
Authorกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
Publishกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Title76 ปี กรมประชาสัมพันธ์
CallNumber659.2
Authorกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
Publishกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Title72 ปี กรมประชาสัมพันธ์
CallNumber659.2
Authorกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
Publishรุ่งศิลป์การพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Title85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
CallNumberสร
Authorกรมศิลปากร
Subject1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
Publishกรมศิลปากร
YearOfPrintก151ห
Result 1 items.
Title93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
CallNumber353.7
Authorกรมศิลปากร
Subject1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกรมศุลกากร 130 ปี
CallNumberอส.
Authorกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมศุลกากร - - ประวัติ2. กรมศุลากากร - - การบริหาร
Publishกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 กรมศุลกากร
CallNumber352.44805
Authorกรมศุลกากร
Subject1. กรมศุลกากร - - การบริหาร2. กรมศุลกากร - - รายงานประจำปี,3. ภาษีศุลกากร
Publishกรมศุลกากร
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-lmport)
CallNumber352.44
Authorกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมศุลกากร - - การบริหาร2. กรมศุลกากร
Publishกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleที่ระลึก วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 120 ปี
CallNumberอส.
Authorวันชัย ปุสสเด็จ
Subject1. กรมศุลกากร - - ประวัติ2. กรมศุลกากร - - การบริหาร
Publishกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 : กรมสรรพสามิต
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมสรรพสามิต
Subject1. กรมสรรพสามิต -- รายงานประจำปี2. กรมสรรพสามิต -- การบริหาร
Publishกรมสรรพสามิต
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 : กรมสรรพสามิต
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมสรรพสามิต
Subject1. กรมสรรพสามิต -- รายงานประจำปี2. กรมสรรพสามิต -- การบริหาร
Publishกรมสรรพสามิต
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Title120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538
CallNumber352.4095
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร2. กระทรวงการคลัง -- ประวัติ,3. กระทรวงการคลัง
Publishกระทรวงการคลัง
YearOfPrint2538
Result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
CallNumber352.4095
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
Publishยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
CallNumber352.4095
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleกระทรวงคมนาคม: ปลายทาง ที่ ความสุข เล่ม 3
CallNumberสร 354.76
Authorกระทรวงคมนาคม
Subject1. กระทรวงคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร,3. รถไฟฟ้า,4. การคมนาคม
Publishดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
CallNumber353.6
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. กระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleกระทรวงอุตสาหกรรม 2551 ปีแห่งการลงทุน
CallNumber354.609
Authorกระทรวงอุตสาหกรรม
Subject1. กระทรวงอุตสาหกรรม - - การบริหาร
Publishเพจเมคเกอร์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleอุตสาหกรรมและการลงทุน : ยุทธศาสตร์สู่ความเข้มแข็ง
CallNumber338
Authorกระทรวงอุตสาหกรรม
Subject1. กระทรวงอุตสาหกรรม - - การบริหาร2. การพัฒนาอุตสาหกรรม,3. การลงทุน
Publishเจเอพี คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซีเสิรช์
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกระทรวงอุตสาหกรรม 2552 อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างเสริมเศรษฐกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
CallNumber354.609
Authorกระทรวงอุตสาหกรรม
Subject1. กระทรวงอุตสาหกรรม2. กระทรวงอุตสาหกรรม -- การบริหาร,3. อุตสาหกรรม -- ไทย
Publishเพจเมคเกอร์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
CallNumber342.593
Authorสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
Subject1. กรุงเทพมหานคร - - การบริหาร2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสูตรไพศาล
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleผลงานกองทัพบก 2555
CallNumber355.6
Authorกองทัพบก
Subject1. กองทัพบก - - ไทย2. กองทัพบก - - การบริหาร
Publishศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleกระทรวงคมนาคม: เชื่อมโครงข่าย มุ่ง ความยั่งยืน เล่ม 2
CallNumberสร 354.76
Authorกระทรวงคมนาคม
Subject1. การคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม,3. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร
Publishดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleกระทรวงคมนาคม: ขับเคลื่อน สู่ ความพร้อม เล่ม 1
CallNumberสร 354.76
Authorกระทรวงคมนาคม
Subject1. การคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม,3. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร
Publishดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
CallNumber332
Authorกิตติ บุนนาค
Subject1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. การบริหาร
Publish เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleคู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย
CallNumber332.1
Authorสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
Subject1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร,3. สถาบันการเงิน
Publishห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleกฎเหล็ก 100 ข้อ ที่ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการต้องรู้ คู่มือ BOSS MANAGER MD CEO ยุคใหม่
CallNumber658
Authorภูริฑัต รัศมีเพชร
Subject1. การจัดการ2. การบริหาร
Publishกู๊ดมอร์นิ่ง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleยกเครื่องเรื่องความคิด
CallNumber658.4
Authorเจสัน เฟรด
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
Subject1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหาร
Publishวี เลิร์น
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการจัดการสมัยใหม่
CallNumber658
Authorถวัลย์ ศาลากิจ
Subject1. การจัดการองค์กร2. การบริหาร
Publishม.ป.ท
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleทฤษฎีองค์การ : ศึกษาเชิงมนุษย์สัมพันธ์
CallNumber658
Authorอรุณ รักธรรม
Subject1. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎี2. การบริหาร
Publishสหายบล๊อกและการพิมพ์
YearOfPrint2538
Result 1 items.
Titleการจัดการความรู้.....สู่ ปัญญาปฏิบัติ
CallNumber658.1
Authorบดินทร์ วิจารณ์
Subject1. การจัดการองค์การ2. การบริหาร
Publishธรรกมลการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleเลนส์การตลาด Marketing Spectacles
CallNumber658.8
Authorกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
Subject1. การตลาด - - การจัดการ2. การตลาด - - การบริหาร
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร : Profit Plus Marketing
CallNumber658.8
Authorอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
Subject1. การตลาด - - การบริหาร2. การจัดการตลาด
Publishอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleการตลาด ฉบับ คอตเลอร์
CallNumber658.8
Authorคอตเลอร์, ฟิลิป
Subject1. การตลาด2. การตลาด - - การบริหาร
Publishพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleเรียนลัดการบริหารโครงการ
CallNumber658.404
Authorแมทธิว แบชเลอร์
Subject1. การบริหาร
Publishเอ็กซเปอร์เน็ท
YearOfPrint2559
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
CallNumber351.126
Authorสุรพล ศรีวิทยา
Subject1. การบริหาร
Publishสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Titleกรณีศึกษา Best Practices การจัดการกระบวนการ เล่ม 2 Process Management
CallNumber658.5
Authorสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Subject1. การบริหาร
PublishSE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
YearOfPrint2003
Result 1 items.
Titleเอกสารแสดงรายละเอียดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหาร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 2 items.
Titleคู่มือศึกษายุทธศาสตร์แห่งตำราพิชัยสงครามซุนวู 306 ยุทธบริหาร
CallNumber658.4
Authorแกรี่ แกเกลียดิ
Subject1. การบริหาร
Publishเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ
CallNumber351
Authorนิสดารก์ เวชยานนท์
Subject1. การบริหาร
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleใช้งาน Balanced Scorecard ให้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์
CallNumber658.401
Authorบอร์น, ไมค์
ภูริทัต ทองปรีชา, ผู้แปล
Subject1. การบริหาร
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการบริหารความเสี่ยงของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
CallNumberผลงาน
Authorคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรมธนารักษ์
Subject1. การบริหาร
Publishคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleศตวรรษที่ 21 : ยุคแห่งการท้าทายทางการบริหาร
CallNumber658
Authorบุญทัน ดอกไธสง
Subject1. การบริหาร
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleหลักการบริหารเบื้องต้น
CallNumber658
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหาร
Publishประชาชน
YearOfPrint2535
Result 1 items.
Titleเครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
CallNumber658.3
Authorวรภัทร์ ภู่เจริญ
Subject1. การบริหาร
Publishอิมเพาเวอร์
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleคำบริหารคน
CallNumber658.87
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. การบริหาร
Publishแอร์บอร์น พรินต์
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleคู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
CallNumber658.401
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหาร
Publishสหมิตรพริ้นติ้ง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleเคล็ดวิชา... Executive MBA @ Harvard
CallNumber658
Authorนวพร เรืองสกุล
Subject1. การบริหาร
Publishตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น (Inception Report) : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง บริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
CallNumberผลงาน
Authorสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Subject1. การบริหาร
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleบริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า
CallNumber641.562
Authorกมล ฉายาวัฒนะ
Subject1. การบริหาร
Publishชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleกุญแจสู่เงินเดือนสูงสุด
CallNumber658.3
Authorอภิชาติ สิริผาติ
Subject1. การบริหาร
PublishThai Union Graphic
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
CallNumber658.401
Authorทิพาวดี เมฆสวรรค์
Subject1. การบริหาร
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleคู่มือการจัดการระบบงานประยุกต์ ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
CallNumber658.4
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหาร
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
Subject1. การบริหาร
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
CallNumber342.068
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
CallNumber658.4
Authorสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
Subject1. การบริหาร2. การแก้ปัญหา
Publishเอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleศิลปะการบริหารจัดการ
CallNumber658.1
Authorเดอ วิตา
Subject1. การบริหาร2. การจัดการธุรกิจ
Publishพิมพ์ดี
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
CallNumber658.4
Authorตะวัน สาดแสง
Subject1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
CallNumber658.4
Authorนอห์ตัน, ฌอน
เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล
Subject1. การบริหาร2. การจัดการองค์การ
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleเทคนิคการสอนงาน
CallNumber658.4
Authorแม็คมานัส แพตตี้
Subject1. การบริหาร2. การนิเทศลูกจ้าง
Publishเอ็กซเปอร์เน็ท
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleรวมบทความวิชาการ การบริหาร
CallNumber351
Authorทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
Subject1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
PublishTPN Press
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber309.26
Authorสำนักเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.)
Subject1. การบริหาร2. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยรัฐและสังคม
CallNumber320.1
Authorสุจิต บุญบงการ
Subject1. การบริหาร2. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี,3. อธิปไตย
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการบริหารแบบมีส่วนร่วม : Participative Management
CallNumber658.4
Authorสมยศ นาวีการ
Subject1. การบริหาร2. การบริหารงานบุคคล
Publishบรรณกิจ
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleผู้จัดการมือทอง : Real Manager
CallNumber658.5
Authorไอ เอ็ม บุ๊คส์
Subject1. การบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
Publishไอ เอ็ม บุ๊คส์
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleเทคนิคการมอบหมายงาน
CallNumber658.40
Authorบราวน์, โทมัส แอล
Subject1. การบริหาร2. การมอบอำนาจหน้าที่
Publishแอคทีฟ พริ้นท์
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหาร2. การวิเคราะห์โครงสร้าง
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารและดำเนินการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
CallNumberPO001
Authorชุติมา ศรีปราชญ์
Subject1. การบริหาร2. ชุติมา ศรีปราชญ์ - - ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
CallNumber658
Authorเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
Subject1. การบริหาร2. นักบริการ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
CallNumber658
Authorกิตติ บุนนาค
Subject1. การบริหาร2. นักบริหาร,3. กรจัดการตลาด
Publishม.ป.ท
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
CallNumber658.4
Authorสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
Subject1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleบริหารเจ้านายให้ได้ ใน 1 สัปดาห์
CallNumber658
Authorแซนด์, แมนน์
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
Subject1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
Publish
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาการบริหารงานของสำนักงานธนารักษ์จังหวัด
CallNumberผลงาน
Authorเรือง บาดาล
Subject1. การบริหาร2. เรือง บาดาล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
CallNumberผลงาน
Authorวิจิตร วงศ์วิวัฒน์
Subject1. การบริหาร2. วิจิตร วงศ์วิวัฒน์ - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
CallNumberผลงาน
Authorวิชัย วิทวัสการเวช
Subject1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหาร2. สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
CallNumber350
Authorธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
Subject1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleกลยุทธ์การจัดซื้อ : Purchasing Strategies
CallNumber658.5
Authorไอ เอ็ม บุ๊คส์
Subject1. การบริหารธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
Publishไอ เอ็ม บุ๊คส์
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
CallNumber352.059
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
CallNumber658.1511
Authorเมธากุล เกียรติกระจาย
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Subject1. การบัญชี2. การบริหาร,3. การวางแผน
Publishที่ปรึกษา 2V จำกัด
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleอาหารเสริมสมองนักบริหาร
CallNumber352.6
Authorทิพาวดี เมฆสวรรค์
Subject1. การปฎิรูปราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - การบริหาร,3. การบริหารข้าราชการพลเรือน
Publishประชาชน
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Title6 เดือน แห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา
CallNumberอส.
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subject1. การปฏิรูปการศึกษา2. การศึกษา - - การบริหาร,3. การศึกษา - - ไทย
Publish
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleทักษะการบริหารการประชุม
CallNumber658.4
Authorมอร์แกน, นิก
Subject1. การประชุม - - การบริหาร
Publishเอ็กซเปอร์เน็ท
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
CallNumber658.4
Authorกิตติ บุนนาค
Subject1. การพัฒนาองค์การ2. องค์การ,3. การบริหาร
Publishม.ป.ท
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
CallNumber658.635
Authorเหวย์ ซิ่วอิง
Subject1. การศึกษา - - การบริหาร2. การศึกษา - - ไทย
Publishบี มีเดีย กรุ๊ป
YearOfPrint2559
Result 1 items.
Titleสรุปสาระสำคัญ : แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
CallNumber796.06
Authorการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
Subject1. กีฬา - - การบริหาร
Publishนิวไทยมิตรการพิมพ์
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleขงจื้อสอนคนธรรมดาให้เป็น{34}ยอดคน{34}
CallNumber174.9658
Authorภัทระ ฉลาดแพทย์
Subject1. ขงจื้อ2. นักบริหาร - - จรรยาบรรณ,3. การบริหาร
Publishแฮปปี้บุ๊ค
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
CallNumber352.059
Authorสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Subject1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
CallNumber352.6
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร
Publishสกายบุ๊กส์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
CallNumber658.3
Authorณรงค์วิทย์ แสนทอง
Subject1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. กาพัฒนาบุคลากร,3. กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Publishเอช อาร์ เซ็นเตอร์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
CallNumber658.3
Authorม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
Subject1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
Publishเออาร์ไอพี
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
CallNumber331.11
Authorนิสดารก์ เวชยานนท์
Subject1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
CallNumber331.11
Authorสุจิตรา ธนานันท์
Subject1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อรองรับจุดผ่านแดน : กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
CallNumberกศ. 346.043
Authorปั้น เปล่งผิว
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดกาญจนบุรี2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 2 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
CallNumberกศ.333.7
Authorธำรงค์ ทองตัน
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ดินราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ,5. ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ,6. ท่าเรือ - - ภูเก็ต,7. ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleนโยบายการบริหารที่ราชพัสดุ : ศึกษากรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
CallNumber
Authorนรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2537
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร2. กองแผนงาน - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleที่ราชพัสดุกับการพัฒนาจังหวัด : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
CallNumber346.043
Authorสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร
Publishสุพัตราการพิมพ์
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleการศึกษาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
CallNumberกศ.333.5
Authorจุฑารัตน์ จันทรสร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดเกรดที่ดินรองรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ในอนาคต กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
CallNumberกศ.333.715
Authorอมรรัตน์ ก่ำพลบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม :กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคันคลองระบายน้ำดี 7
CallNumberกศ.333.77137
Authorสนธยา ขำดวง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. ที่ดินราชพัสดุ,5. ที่ราชพัสดุ - - สมุทรสาคร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
CallNumberว 346.043
Authorเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,4. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก
Publishมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleที่ดิน เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด
CallNumber333.33
Authorอนุชา กุลวิสุทธิ์
Subject1. ที่อยู่อาศัย2. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหาร
Publishโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)
YearOfPrint2549
Result 2 items.
TitleThe Fall of Thai Banking
CallNumber332.1
Authorวิรัตน์ แสงทองคำ
Subject1. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร2. ธนาคารศรีนคร - - ประวัติ,3. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การรวมกิจการ,4. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - 2540
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleจดหมายเหตุจากออมสิน
CallNumber332.21
Authorกรพจน์ อัศวินวิจิตร
Subject1. ธนาคารออกสิน - - การบริหาร
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleถอดบทเรียน 5 CEOs ฝ่าวิกฤติภัยพิบัติ
CallNumber650.13
Authorนริศรา เจริญบุญมากุล
Subject1. ธุรกิจ - - การจัดการ2. ธูรกิจ - - การบริหาร
Publishกรีน- ปัญญาญาณ
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
CallNumber650.1
Authorโสภณ พรโชคชัย
Subject1. ธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
Publishมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2559
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์การบริหารกิจการส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี : How to succeed as a lifestyle entrepreneur : running a business without letting it run your life
CallNumber658.11
Authorไชน์, แกรี่
Subject1. ธุรกิจใหม่ - - การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ความสนใจทางอาชีพ
Publishบี มีเดีย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ : แนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
CallNumber342.064
Authorวิชัย ตันตราธิวุฒิ
Subject1. ธุรกิจใหม่ -- การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2536
Result 1 items.
Title101 วิธีหาเงินทำทุน = Financing yoru own business
CallNumber658.15
Authorนอร์แมน, แจน
Subject1. ธุรกิจเอกชน- -การเงิน2. ธุรกิจใหม่ - - การบริหาร
Publishบี พลัส พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleสอนลูกให้รวย
CallNumber658.409
Authorวอร์ด, จี. คิงสลี่ย์
Subject1. นักธุรกิจ2. การบริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
Publishกะรัต
YearOfPrint2530
Result 1 items.
Titleเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
CallNumber658.4
Authorนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
Subject1. นักบริหาร2. การบริหาร
Publishดอกหญ้ากรุ๊ป
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
CallNumber658.3
Authorธานินทร์ กรัยวิเชียร
Subject1. นักบริหาร2. การบริหาร
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleนักบริหารพัสดุ รุ่น 26
CallNumberอส.
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. นักบริหาร2. การบริหาร
Publishธีรานุสรณ์การพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
CallNumber658.4
Authorธวัชชัย พืชผล
Subject1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. ผู้นำ
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleมุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหารการจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน : Idea can do
CallNumber658.409
Authorบูรชัย ศิริมหาสาคร
Subject1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. วิสัยทัศน์
Publishสำนักพิมพ์แสงดาว
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleทักษะผู้บริหาร
CallNumber658.4
Authorทองทิพภา วิริยะพันธุ์
Subject1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. การบริหาร
PublishG.P.Cyberprint
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleคู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546
CallNumber340
Authorจรัญ ภักดีธนากุล
Subject1. เนติบัณฑิตยสภา - - การบริหาร2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - - การสอน
Publishพลสยาม พริ้นติ้ง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleชุดฝึกอบรม ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพการศึกษา
CallNumber371.2
Authorวารินทร์ สินสูงสุด
Subject1. ประกันคุณภาพการศึกษา2. ไอเอสโอ 90,3. ,4. การศึกษา - - การบริหาร
Publishสยามมิตรการพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
CallNumber658.409
Authorคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
Subject1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
Publishแมคกรอ-ฮิล
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleอัจฉริยะแห่งผู้นำ : The Ghosn Factor
CallNumber658.409
AuthorRivas - Micoud, Miguel
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล
Subject1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
Publishแมคกรอ-ฮิล
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
CallNumber658.4
Authorชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Subject1. ผู้บริหาร2. การบริหาร
Publishเนชั่นบุ๊คส์
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
CallNumber352.88
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. แผนปฏิบัติงาน2. การบริหาร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การบริหารที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงาน
CallNumberว 346.04
Authorสำราญ เมืองนิล
Subject1. พลังงาน - - แปรรู2. พลังงาน - - ขยะมูลฝอ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2560
Result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
CallNumber352.55
Authorธีระพล อรุณะกสิกร
Subject1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
CallNumber352.55
Authorพศิน เนื่องชมภู
Subject1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
Publishอินเตอร์บุ๊คส์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleหนังสือคู่มือการบริหารพัสดุ
CallNumber658.72
Authorสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. พัสดุ - - การบริหาร
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2514
Result 1 items.
Titleการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล รหัส .300
CallNumber346.5
Authorสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Subject1. พัสดุ - - การบริหาร
Publishคุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโยคะเพื่อสุขภาพและความงาม เล่ม1
CallNumber613.7046
Author เบญจามณี คำเมือง
Subject1. โยคะ - - การบริหาร2. กายบริหาร
Publishนพรัตน์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 โรงงานยาสูบ
CallNumber338.17371
Authorโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Subject1. โรงงานยาสูบ2. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,3. อุตสาหกรรมยาสูบ
Publishโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleการบริหารส่งเสริมสหกรณ์ : กรณีศึกษาการบริหารนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
CallNumberผลงาน
Authorวิรัช ชีพสมทรง
Subject1. วิรัช ชีพสมทรง - - ผลงาน2. สหกรณ์ - - การบริหาร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleสรุปผลการทำงานวุฒิสภา ประจำปี 2555
CallNumberสร.
Authorสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Subject1. วุฒิสภา -- ไทย2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - - การบริหาร
Publishสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
CallNumber343.040
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
Publishดิน ดีไซน์
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553-2556
CallNumber347.01
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม
Subject1. ศาลยุติธรรม -- การบริหาร2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
Publishสำนักงานศาลยุติธรรม
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleวิสัยทัศน์ในการบริหารการพัฒนาสถาบันการเงินของไทยสู่ศตวรรษ์ที่ 21
CallNumber658
Authorกิตติ บุนนาค
Subject1. สถาบันการเงิน2. สถาบันการเงิน - - ไทย,3. สถาบันการเงิน - - การบริหาร
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการบริหาร
CallNumber519.5
Authorพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
Subject1. สถิติ2. วิจัย,3. การบริหาร
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber330.06
Authorสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร
Publishองค์การสงเคาระห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber330.06
Authorสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร2. เศรษฐกิจ - - ไทย,3. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
Publishเพชรรุ่งการพิมพ์
YearOfPrint
Result 4 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สำนักงบประมาณ
CallNumber336.59306
Authorสำนักงบประมาณ
Subject1. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร2. สำนักงบประมาณ -- รายงานประจำปี,3. งบประมาณ -- ไทย
Publishสำนักงบประมาณ
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Title49 ปี สำนักงบประมาณ
CallNumber336.593
Authorสำนักงบประมาณ
Subject1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ - - ไทย
Publishสำนักงบประมาณ
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleสำนักงบประมาณ 48 ปี
CallNumber336.593
Authorสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ - - ไทย
Publishสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleสำนักงบประมาณ 46 ปี
CallNumber336.593
Authorสำนักงบประมาณ
Subject1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ -- ไทย
Publishสำนักงบประมาณ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
CallNumber353.409
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
Subject1. สำนักงานกิจการยุติธรรม -- รายงานประจำปี2. สำนักงานกิจการยุติธรรม -- การบริหาร,3. กระบวนการยุติธรรม -- ไทย
Publishสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2554
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2550
CallNumber342.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
Publishสำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
CallNumber303.44
Authorสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Subject1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- การบริหาร2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Publishดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2553 องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพระดับโลก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Subject1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - การบริหาร
Publishดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
CallNumber336.34
Authorสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Subject1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
Publishสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
CallNumber336.34
Authorสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Subject1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
Publishสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
CallNumber336.34
Authorสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Subject1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
Publishสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2553 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Subject1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- การบริหาร2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - รายงานประจำปี
Publishสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Subject1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร --รายงานประจำปี2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- การบริหาร,3. เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ,4. ผลิตผลเกษตร -- แง่เศรษฐกิจ,5. สินค้าเกษตร
Publishสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleจดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับปฐมกฤษ์) ครบรอบ 49 ปี
CallNumber352.4
Authorสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Subject1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- ประวัติ,3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- การบริหาร,4. การคลัง -- ประวัติ
Publishสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleสำนักงานสถิติแห่งชาติ
CallNumber354.59
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ
Subject1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - การบริหาร
Publishสำนักงานสถิติแห่งชาติ
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 62
CallNumber352.23
Authorสุทธิชัย เลียงชเยศ
Subject1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การบริหาร2. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2537
Result 1 items.
Title80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber352.63
Authorกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. สำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร2. บริการสาธารณะ -- ไทย
Publishดอกเบี้ย
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleประวัติสำนักราชเลขาธิการ
CallNumber351.003
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subject1. สำนักราชเลขาธิการ -- การบริหาร2. สำนักราชเลขาธิการ - - ประวัติ
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2544
Result 3 items.
Titleองค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
Subject1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. องค์การมหาชน - - การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
YearOfPrint2542
Result 2 items.
Titleการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ (Competition for Excellence)
CallNumber658
Authorบุญทัน ดอกไธสง
Subject1. องค์การ2. การบริหาร,3. การจัดการองค์การ
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2553 องค์การสะพานปลา
CallNumberรายงานประจำปี
Authorองค์การสะพานปลา
Subject1. องค์การสะพานปลา - - รายงานประจำปี2. องค์การสะพานปลา -- การบริหาร,3. ปะมง
Publishองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 โรงงานยาสูบ
CallNumber338.17371
Authorโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Subject1. อุตสาหกรรมยาสูบ2. โรงงานยาสูบ,3. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,4. โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี
Publishโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
Result 1 items.