กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 177 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2549-2551
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,3. บริการสังคม
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียก291
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- รายงานประจำปี2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต -- การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร,3. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง150 ปี แห่งการสถาปนา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
เลขเรียก387.5
ผู้แต่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี2. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี -- ประวัติ,3. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี -- การบริหาร,4. การขนส่งทางน้ำ,5. พาณิชยนาวี
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ
เลขเรียก363.73
ผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. กรมควบคุมมลพิษ2. กรมควบคุมมลพิษ -- การบริหาร,3. มลพิษ -- การควบคุม
สำนักพิมพ์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กรมควบคุมมลพิษ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. กรมควบคุมมลพิษ2. กรมควบคุมมลพิษ -- การบริหาร,3. มลพิษ -- การควบคุม
สำนักพิมพ์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
หัวเรื่อง1. กรมควบคุมโรค - - การจัดสรรเงินและรายจ่าย2. ส่วนราชการ - - ไทย - - การบริหาร,3. งบประมาณแบบแผนงาน - - ไทย,4. ไทย - - การจัดสรรเงินและรายจ่าย
สำนักพิมพ์ธนธัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนบริหารงานที่ดินแม่บท ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก333.731
ผู้แต่งกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. กรมที่ดิน - - การบริหาร2. แผนบริหารงานที่ดี,3. ที่ดิน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนกลยุทธ์และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารโครงการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
หัวเรื่อง1. กรมบัญชีกลาง - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ ครบปีที่ 73
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง76 ปี กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง72 ปี กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ก151ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร - - การบริหาร2. กรมศิลปากร - - ประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมศุลกากร 130 ปี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมศุลกากร - - ประวัติ2. กรมศุลากากร - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมศุลกากร
เลขเรียก352.44805
ผู้แต่งกรมศุลกากร
หัวเรื่อง1. กรมศุลกากร - - การบริหาร2. กรมศุลกากร - - รายงานประจำปี,3. ภาษีศุลกากร
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-lmport)
เลขเรียก352.44
ผู้แต่งกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมศุลกากร - - การบริหาร2. กรมศุลกากร
สำนักพิมพ์กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึก วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 120 ปี
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งวันชัย ปุสสเด็จ
หัวเรื่อง1. กรมศุลกากร - - ประวัติ2. กรมศุลกากร - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 : กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. กรมสรรพสามิต -- รายงานประจำปี2. กรมสรรพสามิต -- การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : กรมสรรพสามิต
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต
หัวเรื่อง1. กรมสรรพสามิต -- รายงานประจำปี2. กรมสรรพสามิต -- การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ.2418-2538
เลขเรียกสร 354.8
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร2. กระทรวงการคลัง -- ประวัติ,3. กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4095
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง -- รายงานประจำปี2. กระทรวงการคลัง -- การบริหาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงคมนาคม: ปลายทาง ที่ ความสุข เล่ม 3
เลขเรียกสร 354.76
ผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. กระทรวงคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร,3. รถไฟฟ้า,4. การคมนาคม
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก353.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2551 ปีแห่งการลงทุน
เลขเรียก354.609
ผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. กระทรวงอุตสาหกรรม - - การบริหาร
สำนักพิมพ์เพจเมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมและการลงทุน : ยุทธศาสตร์สู่ความเข้มแข็ง
เลขเรียก338
ผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. กระทรวงอุตสาหกรรม - - การบริหาร2. การพัฒนาอุตสาหกรรม,3. การลงทุน
สำนักพิมพ์เจเอพี คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ซีเสิรช์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2552 อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างเสริมเศรษฐกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก354.609
ผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. กระทรวงอุตสาหกรรม2. กระทรวงอุตสาหกรรม -- การบริหาร,3. อุตสาหกรรม -- ไทย
สำนักพิมพ์เพจเมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
หัวเรื่อง1. กรุงเทพมหานคร - - การบริหาร2. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานกองทัพบก 2555
เลขเรียก355.6
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. กองทัพบก - - ไทย2. กองทัพบก - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงคมนาคม: เชื่อมโครงข่าย มุ่ง ความยั่งยืน เล่ม 2
เลขเรียกสร 354.76
ผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. การคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม,3. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงคมนาคม: ขับเคลื่อน สู่ ความพร้อม เล่ม 1
เลขเรียกสร 354.76
ผู้แต่งกระทรวงคมนาคม
หัวเรื่อง1. การคมนาคม2. กระทรวงคมนาคม,3. กระทรวงคมนาคม - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. การบริหาร
สำนักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร,3. สถาบันการเงิน
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎเหล็ก 100 ข้อ ที่ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้จัดการต้องรู้ คู่มือ BOSS MANAGER MD CEO ยุคใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งภูริฑัต รัศมีเพชร
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยกเครื่องเรื่องความคิด
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเจสัน เฟรด
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งถวัลย์ ศาลากิจ
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์กร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ : ศึกษาเชิงมนุษย์สัมพันธ์
เลขเรียก658
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎี2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สหายบล๊อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้.....สู่ ปัญญาปฏิบัติ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งบดินทร์ วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลนส์การตลาด Marketing Spectacles
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การจัดการ2. การตลาด - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร : Profit Plus Marketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การบริหาร2. การจัดการตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาด ฉบับ คอตเลอร์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การตลาด - - การบริหาร
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารโครงการ
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งแมทธิว แบชเลอร์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
เลขเรียก351.126
ผู้แต่งสุรพล ศรีวิทยา
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best Practices การจัดการกระบวนการ เล่ม 2 Process Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารแสดงรายละเอียดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษายุทธศาสตร์แห่งตำราพิชัยสงครามซุนวู 306 ยุทธบริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแกรี่ แกเกลียดิ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้งาน Balanced Scorecard ให้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบอร์น, ไมค์
ภูริทัต ทองปรีชา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศตวรรษที่ 21 : ยุคแห่งการท้าทายทางการบริหาร
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ
เลขเรียก351
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์อิมเพาเวอร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำบริหารคน
เลขเรียก658.87
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบริหารเบื้องต้น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น (Inception Report) : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง บริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชา... Executive MBA @ Harvard
เลขเรียก658
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า
เลขเรียก641.562
ผู้แต่งกมล ฉายาวัฒนะ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุญแจสู่เงินเดือนสูงสุด
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์Thai Union Graphic
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการระบบงานประยุกต์ ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการปฺบัติงานปีงบประมาณ 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการบริหารจัดการ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งเดอ วิตา
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนอห์ตัน, ฌอน
เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแม็คมานัส แพตตี้
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การนิเทศลูกจ้าง
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์TPN Press
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก309.26
ผู้แต่งสำนักเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.)
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยรัฐและสังคม
เลขเรียก320.1
ผู้แต่งสุจิต บุญบงการ
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี,3. อธิปไตย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม : Participative Management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมยศ นาวีการ
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้จัดการมือทอง : Real Manager
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการมอบหมายงาน
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งบราวน์, โทมัส แอล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การมอบอำนาจหน้าที่
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การวิเคราะห์โครงสร้าง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารและดำเนินการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ศรีปราชญ์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ชุติมา ศรีปราชญ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. นักบริการ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. นักบริหาร,3. กรจัดการตลาด
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารเจ้านายให้ได้ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658
ผู้แต่งแซนด์, แมนน์
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 2549 - 2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. แผนพัฒนาองค์กร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาการบริหารงานของสำนักงานธนารักษ์จังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเรือง บาดาล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. เรือง บาดาล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิจิตร วงศ์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิจิตร วงศ์วิวัฒน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานการพิมพ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย วิทวัสการเวช
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. วิชัย วิทวัสการเวช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
เลขเรียก350
ผู้แต่งธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อ : Purchasing Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
เลขเรียก658.1511
ผู้แต่งเมธากุล เกียรติกระจาย
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หัวเรื่อง1. การบัญชี2. การบริหาร,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์ที่ปรึกษา 2V จำกัด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - การบริหาร,3. การบริหารข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 เดือน แห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปการศึกษา2. การศึกษา - - การบริหาร,3. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารการประชุม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งมอร์แกน, นิก
หัวเรื่อง1. การประชุม - - การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. องค์การ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
เลขเรียก658.635
ผู้แต่งเหวย์ ซิ่วอิง
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - การบริหาร2. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญ : แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
เลขเรียก796.06
ผู้แต่งการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการเท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง1. กีฬา - - การบริหาร
สำนักพิมพ์นิวไทยมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขงจื้อสอนคนธรรมดาให้เป็น{34}ยอดคน{34}
เลขเรียก174.9658
ผู้แต่งภัทระ ฉลาดแพทย์
หัวเรื่อง1. ขงจื้อ2. นักบริหาร - - จรรยาบรรณ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. กาพัฒนาบุคลากร,3. กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์เออาร์ไอพี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อรองรับจุดผ่านแดน : กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
เลขเรียกกศ. 346.043
ผู้แต่งปั้น เปล่งผิว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดกาญจนบุรี2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียกกศ.333.7
ผู้แต่งธำรงค์ ทองตัน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ดินราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ,5. ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ,6. ท่าเรือ - - ภูเก็ต,7. ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการบริหารที่ราชพัสดุ : ศึกษากรณีโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียก
ผู้แต่งนรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับการพัฒนาจังหวัด : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - ปัญหา2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร
สำนักพิมพ์สุพัตราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
เลขเรียกกศ.333.5
ผู้แต่งจุฑารัตน์ จันทรสร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดเกรดที่ดินรองรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ในอนาคต กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เลขเรียกกศ.333.715
ผู้แต่งอมรรัตน์ ก่ำพลบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม :กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคันคลองระบายน้ำดี 7
เลขเรียกกศ.333.77137
ผู้แต่งสนธยา ขำดวง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. ที่ดินราชพัสดุ,5. ที่ราชพัสดุ - - สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
เลขเรียกว 346.043
ผู้แต่งเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,4. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดิน เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ที่อยู่อาศัย2. การลงทุนอสังหาริมทรัพย์,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Fall of Thai Banking
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่อง1. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร2. ธนาคารศรีนคร - - ประวัติ,3. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การรวมกิจการ,4. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - 2540
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุจากออมสิน
เลขเรียก332.21
ผู้แต่งกรพจน์ อัศวินวิจิตร
หัวเรื่อง1. ธนาคารออกสิน - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดบทเรียน 5 CEOs ฝ่าวิกฤติภัยพิบัติ
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งนริศรา เจริญบุญมากุล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ - - การจัดการ2. ธูรกิจ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารกิจการส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี : How to succeed as a lifestyle entrepreneur : running a business without letting it run your life
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งไชน์, แกรี่
หัวเรื่อง1. ธุรกิจใหม่ - - การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ความสนใจทางอาชีพ
สำนักพิมพ์บี มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ : แนวความคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิชัย ตันตราธิวุฒิ
หัวเรื่อง1. ธุรกิจใหม่ -- การบริหาร2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง101 วิธีหาเงินทำทุน = Financing yoru own business
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งนอร์แมน, แจน
หัวเรื่อง1. ธุรกิจเอกชน- -การเงิน2. ธุรกิจใหม่ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์บี พลัส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้รวย
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งวอร์ด, จี. คิงสลี่ย์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การบริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์กะรัต
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักบริหารพัสดุ รุ่น 26
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหารการจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน : Idea can do
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะผู้บริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์G.P.Cyberprint
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. เนติบัณฑิตยสภา - - การบริหาร2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - - การสอน
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรม ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพการศึกษา
เลขเรียก371.2
ผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด
หัวเรื่อง1. ประกันคุณภาพการศึกษา2. ไอเอสโอ 90,3. ,4. การศึกษา - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สยามมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัจฉริยะแห่งผู้นำ : The Ghosn Factor
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งRivas - Micoud, Miguel
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน2. การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การบริหารที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงาน
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งสำราญ เมืองนิล
หัวเรื่อง1. พลังงาน - - แปรรู2. พลังงาน - - ขยะมูลฝอ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งพศิน เนื่องชมภู
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์อินเตอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือการบริหารพัสดุ
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล รหัส .300
เลขเรียก346.5
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโยคะเพื่อสุขภาพและความงาม เล่ม1
เลขเรียก613.7046
ผู้แต่ง เบญจามณี คำเมือง
หัวเรื่อง1. โยคะ - - การบริหาร2. กายบริหาร
สำนักพิมพ์นพรัตน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 โรงงานยาสูบ
เลขเรียก338.17371
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. โรงงานยาสูบ2. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,3. อุตสาหกรรมยาสูบ
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารส่งเสริมสหกรณ์ : กรณีศึกษาการบริหารนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิรัช ชีพสมทรง
หัวเรื่อง1. วิรัช ชีพสมทรง - - ผลงาน2. สหกรณ์ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำงานวุฒิสภา ประจำปี 2555
เลขเรียกสร.
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. วุฒิสภา -- ไทย2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
เลขเรียก343.040
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ศาลปกครอง -- ประวัติ,3. ศาลปกครอง -- การบริหาร,4. ศาลปกครอง -- อาคาร,5. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553-2556
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. ศาลยุติธรรม -- การบริหาร2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ในการบริหารการพัฒนาสถาบันการเงินของไทยสู่ศตวรรษ์ที่ 21
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. สถาบันการเงิน2. สถาบันการเงิน - - ไทย,3. สถาบันการเงิน - - การบริหาร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. สถิติ2. วิจัย,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก330.06
ผู้แต่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์องค์การสงเคาระห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก330.06
ผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร2. เศรษฐกิจ - - ไทย,3. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงบประมาณ
เลขเรียก336.59306
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร2. สำนักงบประมาณ -- รายงานประจำปี,3. งบประมาณ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง49 ปี สำนักงบประมาณ
เลขเรียก336.593
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 48 ปี
เลขเรียก336.593
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงบประมาณ 46 ปี
เลขเรียก336.593
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. สำนักงบประมาณ -- การบริหาร,3. งบประมาณ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
เลขเรียก353.409
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. สำนักงานกิจการยุติธรรม -- รายงานประจำปี2. สำนักงานกิจการยุติธรรม -- การบริหาร,3. กระบวนการยุติธรรม -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2554
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- การบริหาร2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพระดับโลก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่อง1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่อง1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่อง1. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร2. หนี้สาธารณะ -- ไทย,3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- การบริหาร2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร --รายงานประจำปี2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- การบริหาร,3. เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ,4. ผลิตผลเกษตร -- แง่เศรษฐกิจ,5. สินค้าเกษตร
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับปฐมกฤษ์) ครบรอบ 49 ปี
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- ประวัติ,3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- การบริหาร,4. การคลัง -- ประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 62
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสุทธิชัย เลียงชเยศ
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การบริหาร2. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร2. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติสำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก351.003
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. สำนักราชเลขาธิการ -- การบริหาร2. สำนักราชเลขาธิการ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. องค์การมหาชน - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ (Competition for Excellence)
เลขเรียก658
ผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
หัวเรื่อง1. องค์การ2. การบริหาร,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 องค์การสะพานปลา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งองค์การสะพานปลา
หัวเรื่อง1. องค์การสะพานปลา - - รายงานประจำปี2. องค์การสะพานปลา -- การบริหาร,3. ปะมง
สำนักพิมพ์องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 โรงงานยาสูบ
เลขเรียก338.17371
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมยาสูบ2. โรงงานยาสูบ,3. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,4. โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม