กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การบัญชี พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง Property, plant and equipment ; related TFRSs for PAEs and NPAEs
เลขเรียก657.47
ผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การบริหา2. การบริหารสินทรัพย,3. ที่ดิ,4. ที่ดิน - - การบัญช,5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,6. อาคา,7. การเงิ,8. การบัญชี - - มาตรฐา,9. การบัญชี - - มาตรฐาน - - ไทย 10. การบัญชีสินทรัพย์ ,10. งบการเงิน ,11. อสังหาริมทรัพย์ - - กา
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์ 50
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบัญชีเบื้องต้น
เลขเรียก657.15
ผู้แต่งพรศิริ คงแก้ว
หัวเรื่อง1. การบัญช
สำนักพิมพ์แมคกรอ ฮิล
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขเรียก657
ผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดกา2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การเงิ,3. การเงิน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลย,4. การบัญช,5. การเงิ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม