กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปกครองท้องถิ่น - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.28
ผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.14
ผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ส่วนภูมิภาค
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย
เลขเรียก352
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. เทศบาล - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 3 เล่ม