กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่น : ข้อเสนอสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก320.8
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม