Main Back

Search การปกครองท้องถิ่น. Resualt 4 Items

Titleสรุปผลการทดลอง {34}ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล{34}
CallNumber352.14
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การกระจายอำนาจปกครอง2. การปกครองท้องถิ่น
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber352.283
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การกระจายอำนาจปกครอง2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber352.14
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การปกครองท้องถิ่น2. การกระจายอำนาจปกครอง
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
Result 2 items.
Titleกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
CallNumber352.14
Authorจรัส สุวรรณมาลา
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2549
Result 1 items.