Main Back

Search การปกครองส่วนท้องถิ่น. Resualt 4 Items

Titleกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม 5 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
CallNumber340.09593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. กฎหมาย- -ไทย2. การปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม 6 ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
CallNumber340.09593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. กฎหมาย- -ไทย2. การปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber351.205
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. การปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2546 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberรายงานประจำปี
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4. ,5. การจายอำนาจปกครอง - - เชียงราย,6. การปกครองส่วนท้องถิ่น
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2546
Result 1 items.