กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ของรัฐมนตรี ของ รฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี
เลขเรียก352
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ กพ.
หัวเรื่อง1. อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้อมูลข่าวสารทางราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ - - ไทย,3. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย,4. Public administration
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม