กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฎิรูประบบราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลากหลายมุมมองของนักบริหาร '41
เลขเรียก350
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ(พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ,4. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม