กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การปฏิบัติงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กรมพัฒนาที่ดิน - - การปฏิบัติงาน2. ประกันคุณภาพ,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดยโสธร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 -2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 - 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฎิบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - เชียงราย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิติงาน ของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดแพร่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดแพร่
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - สำนักงานธนารักษ์จังหวัดแพร่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. การปฏิบัติงาน - - อุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งช่างโยธา 6 กรมธนารักษ์ ผู้เข้ารับการประเมิน นายเกียรติศักดิ์ ทองบำรุง นายช่างโยธา 5 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในกรุงเทพฯและปริมณฑล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกียรติศักดิ์ ทองบำรุง
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. เกียรติศักดิ์ ทองบำรุง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดนูวัส นิ่มไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. ดนูวัส นิ่มไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดนูวัส นิ่มไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. ดนูวัส นิ่มไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อการกำกับเชิงนโยบายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดทำโดย นายสุเมธ แย้มนุ่ม รหัส 2174
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุเมธ แย้มนุ่น
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สุเมธ แย้มนุ่น - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน
หัวเรื่อง1. ชิดชม สฤษฎิ์ราชโยธิน - - ผลงาน2. การปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม