Main Back

Search การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ. Resualt 2 Items

Titleสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
CallNumber302.2
Authorวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
Subject1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
Publishสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัต
CallNumber352.74
Authorคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
Subject1. คู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัติ2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ
Publishสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
YearOfPrint
Result 1 items.