Main Back

Search การประชาสัมพันธ์. Resualt 8 Items

Titleกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
CallNumber659.2
Authorนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
Subject1. การประชาสัมพันธ์
Publishอัลฟ่า พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Title100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
CallNumber659.2
Authorไบลธ์, จิม
Subject1. การประชาสัมพันธ์
Publishเนชั่นบุ๊คส์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN)
CallNumber659.2
Authorสุภวุฒิ รังษีภโนดร
Subject1. การประชาสัมพันธ์
Publishสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
CallNumber659.2
Author รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
Subject1. การประชาสัมพันธ์2. การเขียน,3. การเขียนบทวิทยุ,4. การเขียนบทโทรทัศน์
Publishสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleคู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา
CallNumber659.2
Authorดิเลนไซเดอร์, โรเบิร์ด แอล
วรัชญ์ ครุจิต, ผู้แปล
Subject1. การประชาสัมพันธ์2. สื่อมวลชน,3. การสื่อสาร
Publishมหาวิทยาลัยศรีปทุม
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
CallNumberผลงาน
Authorรัศมี อริยะสุนทร
Subject1. การประชาสัมพันธ์2. หนังสือพิมพ์ - - การพิมพ์
Publishฝ่ายประชาสัมพัธ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคิด พูด ทำ ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
CallNumber808.5
Authorนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
Subject1. การพูด2. วาทศิลป์,3. การประชาสัมพันธ์
Publishบุ๊คส์ ทู ยู
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
CallNumber302.2
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subject1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. การประชาสัมพันธ์,3. การสื่อสาร
Publishกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.