กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประชุม. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร
เลขเรียก364.10
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ - - การประชุม
สำนักพิมพ์สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
หัวเรื่อง1. การประชุม
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมที่เกิดประสิทธิผล
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งสมิต สัชฌุกร
หัวเรื่อง1. การประชุม
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmarter Meeting : เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
เลขเรียก658.456
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การประชุม2. การบริหาร - - การประชุม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคประชุมและนำเสนอแบบมืออาชีพ = Professional meeting & presentation techniques
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งนุชรัตน์ สิริประภาวรรณ
หัวเรื่อง1. การประชุม2. การสื่อสารในองค์กร
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมธนารักษ์คลัสเตอร์เบญจบูรพา (กลุ่มที่ 9) ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การประชุม2. เบญจบูรพา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสัมนาทางวิชาการประจำปี 2541 ครั้งที่21 เรื่องการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก338.54
ผู้แต่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - การประชุม
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (26 สิงหาคม 2546 - 26 กุมพันธ์ 2547) รัฐบาล : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน : รัฐบาลพันตำรวจพันโท ทักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ กับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ความยากจน - - ไทย - - การประชุม2. การถือครองที่ดิน - - ไทย - - การประชุม,3. เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย - - การประชุม
สำนักพิมพ์เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม,3. กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่องนิติรัฐและพลเมือง : ทางออกประเทศไทย
เลขเรียก340
ผู้แต่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
หัวเรื่อง1. นิติศาสตร์ - - การประชุม2. การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที,3. ,4. นิติรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที2. ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง{34}แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ{34}
เลขเรียก658.7
ผู้แต่งสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. พัสดุ -- การบริหาร -- การประชุม2. พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ชินอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (1) เปิดโลกงานวิจัย {34}การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งขาติ 2549{34}
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง1. วิจัย - - การประชุม2. วิจัย
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสัมมนา
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งเกษกานดา สุภาพจน์
หัวเรื่อง1. สัมมนา2. การประชุม
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งปรีชา พันธเสน
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. งานสารบรรณ,4. การประชุม
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี
เลขเรียก351.71
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การประชุม,3. การประชุม - - การบันทึก
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญสตางค์ในระบบเศรษฐกิจไทย : ความยุติธรรมที่ดูถูกมองข้าม
เลขเรียก332.404
ผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์ -- การประชุม
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม