กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำรายงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เลขเรียก
ผู้แต่งบารมี กมลโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ,3. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สำนักพิมพ์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
เลขเรียก
ผู้แต่งบารมี กมลโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ,3. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สำนักพิมพ์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม