กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบผลงาน เรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบการดำเนินงาน2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. การตรวจสอบภายใน,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. การตรวจสอบภายใน,4. การประเมินบุคคล,5. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม