Main Back

Search การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ Resualt 15 Items

Titleแนวทางการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อรองรับการประเมินราคา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
CallNumberPO002
Authorพนารัตน์ ทูลธรรม
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติงานการกำหนดราคาประเมินสำหรับแปลงที่ดินแบ่งแยก/รวมแปลง และแปลงที่ดินตกหล่น โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
CallNumberPO002
Authorภารดี เอกชน
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติงานการกำหนดราคาประเมินสำหรับแปลงที่ดินแบ่งแยก/รวมแปลง และแปลงที่ดินตกหล่น โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
CallNumberPO002
Authorภารดี เอกชน
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic กรณีหมู่บ้านจัดสรรใหม่
CallNumberPO002
Authorปิณฑิรา แคนยุกต์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางการกำหนดแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนในการกำหนดมูลค่าถนน
CallNumberPO002
Authorเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดหน่วยราคาตามระดับชั้นของอาคารชุดในต่างจังหวัด
CallNumberPO002
Authorเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleหัวหน้าทีมคณะทำงานติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 73/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
CallNumberPO002
Authorพนารัตน์ ทูลธรรม
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
CallNumberPO002
Authorนิภาพร โควสุวรรณ
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลหน่วยที่ดินด้วยโปรแกรม Qgis เพื่อช่วนในการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
CallNumberPO002
Authorรัชณีกร ไชยเชาวน์โรจน์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางการตรวจสอบคุณภาพการกำหนดราคาประเมินที่ดินจากระบบรายบล็อกไปเป็นระบบรายแปลง
CallNumberPO002
Authorเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
Publishสำนักงานธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางการประเมินราคาที่ดิน หมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ระหว่างรอบบัญชี
CallNumberPO002
Authorไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
YearOfPrint2561 2561
Result 1 items.
Titleการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
CallNumberPO002
Authorพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 297 อาคาร 17043 ห้องชุด
CallNumberPO002
Authorพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม พ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 24
CallNumberPO002
Authorกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.
Titleแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 518 อาคาร (219 อาคารชุด 81175 ห้องชุด)
CallNumberPO002
Authorกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
Subject1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
Publishสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Result 1 items.