กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 144 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 7 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งกรรณิการ์ แผ่สุวรรณ
หัวเรื่อง1. กรรณิการ์ แผ่สุวรรณ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบงานกรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งจริยา แก้วภักดี
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. จริยา แก้วภักดี - - ผลงาน,3. การตรวจสอบภายใน,4. การประเมินบุคคล,5. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตบางเขน และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน)
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา แก้วดี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ2. การประเมินบุคคล,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลราคาตลาดเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำตารางที่2 (ตารางจำแนกตามกลุ่มที่มีข้อมูลราคาตลาด)
เลขเรียกส574ท
ผู้แต่งสุภาพร กิณเรศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบรายการประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาก่อสร้าง กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดทำประมาณการรายได้ ด้านที่ราชพัสดุ ด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Office
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวรรญรดา พุ่มกาหลง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิตตนา ทองแกมแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพจมาน ฝอยทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุ รบ.553 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบปฏิบัติการMicrosoft
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจิตตนา ทองแกมแก้ว
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง จากห้างหุ้นส่วนจำกะด กิตติวัฒนา ประจวบ ผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.4 (บางส่วน) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุดา คงทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพจมาน ฝอยทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Socai network และ SMS มาเพิ่มช่องทางในการติดต่อผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุดา คงทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง (ผลงานที่เป็นผลการดำเนินที่ผ่านมา)...เรื่องการพัฒนางานช่วยอำนวยการในฐานะเลขานุการนักบริหารระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2549 และวันที่ 1 ตุลาคม 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมะนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งเทิดศักดิ์ ฤทธิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร{34}การป้องกันอัคคีภัย{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
เลขเรียก
ผู้แต่งสิริวัฒน์ มาเทศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ,3. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเพื่อจัดการข่าวเชิงลบของกรมธนารักษ์ที่ปรากฎในสื่อหนังสือพิมพ์
เลขเรียก
ผู้แต่งสิริวัฒน์ มาเทศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ,3. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียก
ผู้แต่งรัศมี อริยะสุนทร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ,3. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์ของกรมธนารักษ์ด้วยการสื่อสารแบบเทคโนโลยี
เลขเรียกPO014
ผู้แต่งรัศมี อริยะสุนทร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ,3. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่าราคาที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พูลผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลราคาตลาดเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำตารางที่ 2(ตารางจำแนกตามกลุ่มที่มีข้อมูลราคาตลาด)
เลขเรียก
ผู้แต่งสุภาพร กิณเรศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยตากอากาศชายทะเลที่ไม่มีลิฟท์ในจังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งธนกฤต เผือกผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ A/S Ratio ของข้อมูลซื้อขายรวมในการกำหนดมูลค่าถนนที่ระยะความลึกมาตรฐาน
เลขเรียก
ผู้แต่งขนิษฐา แก้วดี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานจัดทำรูปแปลงแผนที่บล็อกในระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการทางอินเตอร์เน็ทพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งอัญชลี พวงรัตน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตบางเขน และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร(พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน)
เลขเรียก
ผู้แต่งสันติ สายสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียดโดยใช้แผนที่ระวาง UTM ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 113,151 แปลง
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พูลผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี)
เลขเรียก
ผู้แต่งสุภาพร กิณเรศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 23 อาคารชุด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งธนกฤต เผือกผ่อง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้โปรแกรม Maplnfo เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาดที่นำมาใช้เป็นตัวแทนในตารางจำแนกตามกลุ่มที่มีข้อมูลราคาตลาด(ตารางที่ 2) โดยการกำหนดกลุ่มสี
เลขเรียก
ผู้แต่งสันติ สายสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ,3. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ,3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ,3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และกระบวนการนับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียก
ผู้แต่งพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบข้อบกพร่องของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียก
ผู้แต่งพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ,3. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เลขเรียก
ผู้แต่งจารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ,3. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
เลขเรียก
ผู้แต่งบารมี กมลโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ,3. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สำนักพิมพ์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำรายงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เลขเรียก
ผู้แต่งบารมี กมลโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ,3. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สำนักพิมพ์กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ(เชิงป้องกัน) เพื่อลดข้อร้องเรียนโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสีย
เลขเรียก
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอรับการจัดสรรตำแหน่งคืนสำหรับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง{34}โครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต{34}
เลขเรียกP0007
ผู้แต่งกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - บุคลากร,3. บุคลกร,4. โครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต
สำนักพิมพ์กลุ่มอัตรากำลังและระบบงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบที่พักอาศัยรวมสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี(ศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์) / การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างหุ่นจำลองสามมิติในการวางผังออกแบบ
เลขเรียก
ผู้แต่งจักรพันธ์ ไทยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - สถาปนิก,3. สถาปนิก
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัวดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีคุมการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อการบริหารจัดการและควบคุมภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐกานต์ หมูทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.230 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฐกานต์ หมูทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ,3. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการพัสดุ ของสำนักกษาปณ์ พ.ศ...
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ,3. นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่าง TOR และร่างสัญญาจ้างเหมาบริการจ่ายแลก -รับคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ,3. นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งขนิษฐา สมหวัง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ขนิษฐา สมหวัง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจรรยา หนูเซ่ง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. จรรยา หนูเซ่ง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. จารุวรรณ สิริสว่างเมฆ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ธรรมสอน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ณรงค์ ธรรมสอน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งดำรงศักดิ์ บุญเกิด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณกรมปศุสัตว์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งดำรงศักดิ์ บุญเกิด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุเลขที่ 196/1-20 และเลขที่ 196/23-26 ถนนธนาลัยและถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 ราย 26 คูหา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนรนุช เดชพิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นรนุช เดชพิชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.366 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนรนุช เดชพิชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นรนุช เดชพิชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหะคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2479 ฯ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นวพงษ์ ฟองสุวรรณ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ (โรงภาพยนตร์ธนารักษ์) ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.399 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าอาคารตลาดสด 2 หลังปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท. 374 และ สท. 375 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิภา กริยาลีลากุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นิภา กริยาลีลากุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.971 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งประมาณ เปลี่ยนสมัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ประมาณ เปลี่ยนสมัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปรีดา ทวีวงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ปรีดา ทวีวงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับโอนรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สฎ.493 อำเภอพุนเพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปรีดา ทวีวงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ปรีดา ทวีวงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. พัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. พิสิฎฐ์ สกาญจนชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานโครงการสำรวจและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียดโดยใช้แผนที่ระวาง UTM จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญรุ่ง จันทร์กระจ่าง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. เพ็ญรุ่ง จันทร์กระจ่าง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมยุรี เอี่ยมวรเมธ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. มยุรี เอี่ยมวรเมธ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียรที่ สก.182 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งยุพิน จงจัดกลาง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ยุพิน จงจัดกลาง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจผู้บุกรุกที่ราชพัสดุจังหวัดสระแก้ว
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งยุพิน จงจัดกลาง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. ยุพิน จงจัดกลาง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวงเดือน สิงห์วิจารณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วงเดือน สิงห์วิจารณ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล : ขอกำหนดเป็น ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล : ขอกำหนดเป็น ตำแหน่งภัณฑารักษ์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวรรณโณ ธีรโกวิท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์)(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ช.ช.)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวัฒนา เชาวสกู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ของ นายวัฒนา เชาวสภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมใจ สาริกะพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สมใจ สาริกะพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา ส่องประทีป
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุภัทรา ส่องประทีป - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพ อุ่นอารีย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุภาพ อุ่นอารีย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรพล รุจิระชุณห์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรพล รุจิระชุณห์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมิน ผลการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการส่วนพัสดุ 2 สำนักการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรีย์ เทพหัส
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรีย์ เทพหัส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. เสาวคนธ์ หนูทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเสาวคนธ์ หนูทอง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. เสาวคนธ์ หนูทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว. ของ นายอังกูร บัวศรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ 8 ว. สำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุทัย สืบจากลี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. อุทัย สืบจากลี- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ สิรยาคม
หัวเรื่อง1. เกรียงศักดิ์ สิรยาคม - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่อง1. จีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. ชวนพิศ ทองใบ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 6 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. ชวนพิศ ทองใบ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. ชวนพิศ ทองใบ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเทภทั่วไป)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชากรเผยแพร่ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเดือนฉาย เอกศาสตร์
หัวเรื่อง1. เดือนฉาย เอกศาสตร์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2457
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษา / วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปี 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่อง1. เตชวิทย์ ทุ้ยแป - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พงศ์ละไม
หัวเรื่อง1. ทัศนีย์ พงศ์ละไม - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทิวา เผื่อนปฐม
หัวเรื่อง1. ทิวา เผื่อนปฐม - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนในการดำเนินกิจการล่องแพในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งช่อทิพย์ เรืองเวทดี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การประเมินบุคคล,3. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เทวัญ วิชิตะกุล - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนิต กฤษณะ
หัวเรื่อง1. ธนิต กฤษณะ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติแลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ แก้วสว่าง - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ แก้วสว่าง - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนฤภร มุขแจ้ง
หัวเรื่อง1. นฤภร มุขแจ้ง - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. คุณสมบัติของบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่อง1. นิพนธ์ ดีจะมาลา - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุราย ฯ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิภา กริยาลีลากุล
หัวเรื่อง1. นิภา กริยาลีลากุล - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการท่าเรือสงขลาและภูเก็ต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิรัตน์ วงศ์อนันต์
หัวเรื่อง1. นิรัตน์ วงศ์อนันต์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิรัตน์ วงศ์อนันต์
หัวเรื่อง1. นิรัตน์ วงศ์อนันต์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และแผน 9 ชช.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่อง1. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งบุษกร ปราบ ณ ศักดิ์
หัวเรื่อง1. บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประวัติบุคคลเพื่อขอรับการประเมินในตำแน่งบุคลากร 8 ว. กลุ่มอัตรากำลังและระบบงานกองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเปรมฤดี เกตุสำเภา
หัวเรื่อง1. เปรมฤดี เกตุสำเภา - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเปรมฤดี เกตุสำเภา
หัวเรื่อง1. เปรมฤดี เกตุสำเภา - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.376 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งพฒนดล พลเยี่ยม
หัวเรื่อง1. พฒนดล พลเยี่ยม - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่แพร่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเมทินี แก้วมานพ
หัวเรื่อง1. เมทินี แก้วมานพ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
หัวเรื่อง1. รุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่อง1. ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1. วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มคดี กองนิติกร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. คุณสมบัติของบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่อง1. ศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนี จิตต์ประจง
หัวเรื่อง1. สุนี จิตต์ประจง - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. คุณสมบัติและผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา ส่องประทีป
หัวเรื่อง1. สุภัทรา ส่องประทีป - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งความมายัง ธิบดีกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑ์รักษ์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรีย์ฉาย โชติการ
หัวเรื่อง1. สุรีย์ฉาย โชติการ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม