กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมินราคา. พบจำนวนทั้งสิ้น 38 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การก่อสร้าง- -การประมาณราคา2. การประเมินราคา
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประชุม/สัมมนา กรมธนารักษ์ : สู่เป้าหมายองค์กรหลักการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สิน - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกรมธนารักษ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สิน - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งเจริญ เจษฎาวัลย์
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สิน - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์พอดี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
เลขเรียก333.332
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สิน - - การประเมินราคา2. การประเมินราคา
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมทรัพย์สินสำหรับจัดแสดง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวชารี เจริญสัมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สิน - - การประเมินราคา2. วชารี เจริญสัมฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ กับการจัดทำ CASH FLOW
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่อง1. มานพ พงศทัต - - ผลงาน2. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมมูลค่าบ้านตัวเอง
เลขเรียก333
ผู้แต่งศโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. รวมมูลค่าบ้านตัวเอง2. บ้าน - - การประเมินราคา,3. การสร้างบ้าน - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ส. วีรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสนสบาย การ์เด้นท์รีสอร์ท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 3
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :ฮวงจุ้ยกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ RE
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิศิษฎ์ เตชะเกษม
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง {34} การบริหารโครงการ{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งนคร มุธุศรี
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การระดมทุนจากตลาดทุน
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก
ผู้แต่งมานพ พงศทัต
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิชาชีพ ประเมินค่าทรัพย์สิน
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ส. วีรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : สภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแผนฯ 8
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เอกสารประกอบการบรรยาย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก
ผู้แต่งบัณฑิต จุลาสัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งวิชัย จึงรักเกียรติ
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. กำธร ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. กำธร ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ทฤษฎีการตลาดและส่วนผสมการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก
ผู้แต่งโชติหิรัญ เปี่ยมสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. โชติหิรัญ เปี่ยมสมบูรณ์ - - ผล
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ระบบการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ งบกระแสเงินสด (CASH FLOW)
เลขเรียก
ผู้แต่งไชยยันต์ ชาครกุล
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ไชยยันต์ ชาครกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ในโครงการอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก
ผู้แต่งเดชา บุญค้ำ
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. เดชา บุญค้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : เทคนิคการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และ อาคารชุด (CONDOMUNIUM)
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งถวัลย์ ทิมาสาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ถวัลย์ ทิมาสาร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตร{34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : เทคนิคการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งถวัลย์ ทิมาสาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ถวัลย์ ทิมาสาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : การวิเคราะห์ที่ดินและที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งธีรพจน์ จรูญศรี
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธีรพจน์ จรูญศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การวิเคราะห์ที่ดินและที่ตั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งธีรพจน์ จรูญศรี
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธีรพจน์ จรูญศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านเธอราคาเท่าไร
เลขเรียก333.332
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดประกาย 50
เลขเรียก333.332
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34}การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์{34} รุ่นที่ 4
เลขเรียก
ผู้แต่งประพนธ์ ผาสุขยืด
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ประพนธ์ ผาสุขยืด - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : แนวคิดและวิธีการประเมินราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพโรจน์ ชิงศิลป์
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ไพโรจน์ ชิงศิลป์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34} กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิชัย จึงรักเกียรติ
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. วิชัย จึงรักเกียรติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34}กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่{34} : การโฆษณาส่งเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งสุภัทร ตันสติถิกร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. สุภัทร ตันสติถิกร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : การกำหนดงบประมาณ และเทคนิคการลดต้นทุนโครงการ (PROJECT COST & COST CONTROL)
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศวิน พิชญโยธิน
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. อัศวิน พิชญโยธิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร {34} กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ {34} : การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา2. อารักษ์ ราษฎร์บริหาร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านเธอราคาเท่าไร
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริมทรัพย์ - - การประเมินราคา2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์ส. วีรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิต
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. อสังหาริมทรัพย์2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,3. อสังหาริมทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม