Main Back

Search การประเมิน. Resualt 19 Items

Titleการประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองศึกษากรณี : ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
CallNumber
Authorวิจิตร คำโฉม
Subject1. กองทุนหมู่บ้าน - - การประเมิน
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
CallNumber658.401
Authorบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
Subject1. การทำงาน - - การประเมิน2. มาตรฐานการทำงาน
Publishแมคกรอ-ฮิล
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleการประเมินผลในระบบเปิด
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. การบริหาร - - การประเมิน
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์
CallNumberรายงานประจำปี
Authorยุพา จิรสุขานนท์
Subject1. การประเมิน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. การประเมิน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2546
Result 3 items.
Titleการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กรมธนารักษ์
CallNumberรายงานประจำปี
Authorชูชีพ จิตร์อำไพ
Subject1. การประเมิน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorประสิทธิ์ สืบชนะ
Subject1. การประเมิน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล ของ นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
CallNumberผลงาน
Authorไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
Subject1. การประเมิน2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประเมินประสิทธิผลโครงการสวนสาธารณะของกรมธนารักษ์ (สวนเฉลิมกาญจนาภิเษก)
CallNumberผลงาน
Authorอังกูร บัวศรี
Subject1. การประเมิน2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์การจัดทำ BSC (Balanced Scorecared)
CallNumber658.401
Authorอัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
Subject1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย2. ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน,3. การบริหารธุรกิจ
Publishโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
CallNumberPO001
Authorเกริกชัย พรหมดวง
Subject1. เกริกชัย พรหมดวง - - ผลงาน2. การประเมิน
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleผลงานทางวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะ
CallNumber371.1
Authorวรรณวิไล พันธุ์สีดา
Subject1. ครู - - การสอบเลื่อนชั้น - - การประเมิน2. ข้าราชการพลเรือน - - การประเมิน
Publishภาพพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการประเมินมูลค่าตราสารทุน
CallNumber332.632
Authorสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subject1. ตราสารหนี้2. ตราสารหนี้ - - การประเมิน,3. อนุพันธ์ทางการเงิน
Publishเจเอสที พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
CallNumber342.06
Authorกระทรวงมหาดไทย
Subject1. ทุนทรัพย์ - - การประเมิน2. กรประเมินราคาที่ดิน
Publishกระทรวงมหาดไทย
YearOfPrint2535
Result 5 items.
Titleผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว.
CallNumberผลงาน
Authorธรรมนูญ แก้วสว่าง
Subject1. ธรรมนูญ แก้วสว่าง - - ผลงาน2. การประเมิน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleประวัติของผู้ขอรับการประเมิน
CallNumberผลงาน
Authorธีระพงค์ สุขช่วย
Subject1. ธีระพงศ์ สุขช่วย - - ผลงาน2. การประเมิน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
CallNumber351.025
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
Publishสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. รายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที2. ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การประเมิน
Publishรุ่งศิลป์การพิมพ์
YearOfPrint2532
Result 1 items.
Titleรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
CallNumber001.4
Authorสุธรรม อารีกุล และคณะ
Subject1. วิจัย - การประเมิน
Publishวิฑูรย์การปก
YearOfPrint2543
Result 1 items.