กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การประเมิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินผลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองศึกษากรณี : ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งวิจิตร คำโฉม
หัวเรื่อง1. กองทุนหมู่บ้าน - - การประเมิน
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การทำงาน - - การประเมิน2. มาตรฐานการทำงาน
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลในระบบเปิด
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหาร - - การประเมิน
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งประสิทธิ์ สืบชนะ
หัวเรื่อง1. การประเมิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล ของ นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. การประเมิน2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลโครงการสวนสาธารณะของกรมธนารักษ์ (สวนเฉลิมกาญจนาภิเษก)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอังกูร บัวศรี
หัวเรื่อง1. การประเมิน2. อังกูร บัวศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์การจัดทำ BSC (Balanced Scorecared)
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ -- ไทย2. ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเกริกชัย พรหมดวง
หัวเรื่อง1. เกริกชัย พรหมดวง - - ผลงาน2. การประเมิน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะ
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งวรรณวิไล พันธุ์สีดา
หัวเรื่อง1. ครู - - การสอบเลื่อนชั้น - - การประเมิน2. ข้าราชการพลเรือน - - การประเมิน
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าตราสารทุน
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารหนี้2. ตราสารหนี้ - - การประเมิน,3. อนุพันธ์ทางการเงิน
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ทุนทรัพย์ - - การประเมิน2. กรประเมินราคาที่ดิน
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธรรมนูญ แก้วสว่าง
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ แก้วสว่าง - - ผลงาน2. การประเมิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมิน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธีระพงค์ สุขช่วย
หัวเรื่อง1. ธีระพงศ์ สุขช่วย - - ผลงาน2. การประเมิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
เลขเรียก351.025
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที2. ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การประเมิน
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสุธรรม อารีกุล และคณะ
หัวเรื่อง1. วิจัย - การประเมิน
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม