Main Back

Search การพัฒนาชนบท - - ไทย. Resualt 7 Items

Titleรายงานหมู่บ้านชนบทไทย 2558
CallNumber352.32
Authorกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Subject1. การพัฒนาชนบท - - ไทย2. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
Publishกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
YearOfPrint2558
Result 1 items.
Title50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber307.72
Authorสำนักงาน กปร.
Subject1. การพัฒนาชนบท - - ไทย
Publishสำนักงาน กปร.
YearOfPrint2538
Result 2 items.
Titleประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
CallNumber307.7
Authorสำนักงาน กปร.
Subject1. การพัฒนาชนบท - - ไทย2. การพัฒนาชุมชน - - ไทย,3. การพัฒนาการเกษตร - ไทย,4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleภาคราชการไทยและหุ้นส่วนใหม่ในการพัฒนา
CallNumber354.593
Authorอรพินท์ สพโชคชัย
Subject1. การพัฒนาประเทศ2. การพัฒนาชนบท - - ไทย,3. การพัฒนาชุมชน - - ไทย,4. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
Publishมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber307.7
Authorสุเมธ ตันติเวชกุล
Subject1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2. การพัฒนาชนบท - - ไทย
Publish21 เซ็นจูรี่
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
CallNumber923.1
Authorสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. การพัฒนาชนบท - - ไทย,3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Publishเพชรรุ่ง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
CallNumber923.1
Authorอุษณีย์ เกษมสันต์
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,3. กองทัพ - - ไทย,4. การพัฒนาชนบท - - ไทย
Publishโอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
YearOfPrint2542
Result 1 items.