กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. การบริหารงานบุคคล,3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของคุณธรรม
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาทรัยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งพวงพกา ร้อยพรมมา
หัวเรื่อง1. พวงพกา ร้อยพรมมา - - ผลงาน2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประวัติบุคคลเพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม