กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์TPN Press
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.30
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.30
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์ของคนไทย รองรับประชาคมอาเซียน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Professional บทบาทเดิม... สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล,3. ทรัพยากรมนุษย์,4. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิชาการพลเรือน สำนักงาน กพ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. การเรียนรู้
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มครองค่าเงินในงาน HRD
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสวอนสัน, ริชาร์ต เอ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. อัตราผลตอบแทน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสมชาย หิรัญกิตติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. ทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ธีระฟิล์ม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่
เลขเรียกสร 351.08
ผู้แต่งวรเทพ สวัสดี, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ยุคใหม่ข้าราชการไทย : เก่ง ดี และมีสุข
เลขเรียก351.08
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency BASED LEARNING
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม