กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาบุคลากร. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจริงๆ แล้ว เจ้านายต้องการอะไรจากเรา
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งฮามาดะ, ฮิเดฮิโกะ
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาบุคลากร,3. การจูงใจในการทำงาน,4. ผู้น,5. การสื่อสารในการบริหารงานบุคค,6. การทำงา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิชาการพลเรือน สำนักงาน กพ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. การเรียนรู้
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มครองค่าเงินในงาน HRD
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสวอนสัน, ริชาร์ต เอ.
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การพัฒนาบุคลากร,3. อัตราผลตอบแทน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาเชิงพฤติกรรม
เลขเรียก658.312
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเดมมิ่ง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. เกม
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้บุคลากรของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินด้านการประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้นตามหลักสากล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวราภรณ์ เอื้ออาทร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาบุคลากร2. วราภรณ์ เอื้ออาทร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ปะเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่องค์กรบริหารประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง1. พุทธชาติ อรุณเวช - - ผลงาน2. การพัฒนาบุคลากร
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ -- ไทย2. ข้าราชการ -- ไทย,3. การพัฒนาบุคลากร,4. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม