Main Back

Search การพัฒนาสังคม. Resualt 8 Items

Titleรายงานประจำปี 2554 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Subject1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2. การพัฒนาสังคม,3. การบริการสังคม
Publishกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
CallNumber351.17
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
Publishอักษรไทย
YearOfPrint2528
Result 1 items.
Titleการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
CallNumber303.44
Authorกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Subject1. การพัฒนาสังคม
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
CallNumber303.44
Authorชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
Subject1. การพัฒนาสังคม2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Publishสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. การพัฒนาสังคม2. ไทย - - นโยบายสังคม
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleผลงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 2553-2555
CallNumber361.37
Author สำนักงานคลังสอง วปอ.เพื่อสังคม
Subject1. การพัฒนาสังคม2. อาสาพัฒนา
Publishรำไทยเพรส
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber338.9593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. การพัฒนาประเทศ -- ไทย,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
Publishดอกเบี้ย
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
CallNumberสร 303.4
Authorสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Subject1. เสรีภาพ2. การพัฒนาสังคม,3. สิทธิมนุษยชน
Publishสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
YearOfPrint
Result 1 items.