กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2. การพัฒนาสังคม,3. การบริการสังคม
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม 2553-2555
เลขเรียก361.37
ผู้แต่ง สำนักงานคลังสอง วปอ.เพื่อสังคม
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. อาสาพัฒนา
สำนักพิมพ์รำไทยเพรส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. การพัฒนาประเทศ -- ไทย,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกสร 303.4
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เสรีภาพ2. การพัฒนาสังคม,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม