กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-25,5. ,6. ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-25,7.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจกระแสกลาง
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525 - 2529
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ทฤษฎีและนโยบาย
เลขเรียก339
ผู้แต่งมนตรี โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์Institute for economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี2. การพัฒนาประเทศ -- ไทย,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม