กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัฒนาแหล่งน้ำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกกศ.333.91
ผู้แต่งทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ2. น้ำ,3. การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขเรียก627.8
ผู้แต่งอุษณีย์ เกษมสันต์
หัวเรื่อง1. ชลประทาน - ประวัติ2. พระมหากษัตริย์ไทย - การพัฒนาแหล่งน้ำ,3. น้ำ - การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. เขื่อน - การพัฒนาแหล่งน้ำ
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโขง ชี มูล : ณ.ถิ่นแล้งน้ำไสจะไหลผ่าน ดินที่กร้านฤาทานใจที่ใฝ่ฝัน
เลขเรียก333.9162
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
หัวเรื่อง1. แม่น้ำโขง2. แม่น้ำชี,3. แม่น้ำมูล,4. โครงการโขง ชี มูล,5. การพัฒนาแหล่งน้ำ,6. แหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักพิมพ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม