กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพัสดุ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
เลขเรียก354.5930
ผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. การพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2552
เลขเรียก351.593025
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. การพัสดุ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม