Main Back

Search การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย Resualt 1 Items

Titleรวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
CallNumber343.0999
Authorสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Subject1. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไท
Publishสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
YearOfPrint2554
Result 1 items.