กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การพิจารณาและตัดสินคดี. พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งนายมหาชน
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนากรมบังคับคดี 28 พฤศจิกายน 2542
เลขเรียก346.078
ผู้แต่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กรมบังคับคดี2. ศาลล้มละลาย,3. ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. การพิจารณาและตัดสินคดี,5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 25,6. ,7. พระราชบัญญัติล้มละลาย
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง๓ คดี ประวัติศาสตร์
เลขเรียก345.04
ผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
หัวเรื่อง1. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม4
เลขเรียก345.07
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. การพิจารณาและตัดสินคดี2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง3 คดีประวัติศาสตร์
เลขเรียก345.07
ผู้แต่งวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
หัวเรื่อง1. การพิจารณาและตัดสินคดี2. คดีและการสู้คดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีประวัติศาสตร์ ลอบปลงพระชนม์ ร.8
เลขเรียก345.07
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. การพิจารณาและตัดสินคดี2. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักกฎหมายคัมภีร์ฟ้องแพ่ง
เลขเรียก340
ผู้แต่งสมชาย พวงภู่
หัวเรื่อง1. คำฟ้อง (คดีแพ่ง)2. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม