กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การระงับข้อพิพาท - - วิจัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เลขเรียก
ผู้แต่งวินัย อางคงหาญ
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์รจนา จันทรากุล
หัวเรื่อง1. การไกล่เกลี่2. การระงับข้อพิพา,3. สำนักงานศาลยุติธรร,4. การระงับข้อพิพาท - - วิจั
สำนักพิมพ์ที แอนด์ เค พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม