กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวางแผนการผลิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิชัย ไชยมี
หัวเรื่อง1. การวางแผนการผลิต2. กรควบคุมสินค้าคงคลัง,3. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอุทิศ ขาวเธียร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนการผลิต,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม