กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
เลขเรียก352.16
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การพัฒนาจังหวัด2. การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด,3. นโยบายเศรษฐกิจ,4. นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.)
หัวเรื่อง1. การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม