กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวางแผนเชิงกลยุทธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผน,4. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกีรติ ยศยิ่งยง
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์อริยมรรค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWAL - MART กลยุทธ์การแข่งขันระดับโลก
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งเบิร์กดาลห์, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBalanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจักร ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy map
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชา รอ.640 การจัดการเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งบรรลือ สุทธารมณ์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชา รอ.640 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งอุทิศ ขาวเธียร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนการผลิต,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. การวางแผนธุรกิจ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน:Planning, Implementation, Evaluation and Standardization
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวัฒนา พัฒนพงศ์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก153.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความคิดและการคิด2. ความคิด,3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ชัยชนะ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแจ๊ค เวลซ์ และซูซี่ เวลซ์
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553-2556
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. ศาลยุติธรรม -- การบริหาร2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม