Main Back

Search การวางแผนเชิงกลยุท์. Resualt 2 Items

Titleทุนมนุษย์
CallNumber658.401
AuthorKaplan, Robert S.
Subject1. การวางแผนเชิงกลยุท์
Publishธรรกมลการพิมพ์
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleการคิดเชิงกลยุทธ์
CallNumber153.42
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Subject1. ความคิด2. ความคิดและการคิด,3. การวางแผนเชิงกลยุท์
Publishซัคเซส มีเดีย
YearOfPrint2549
Result 1 items.