กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวางแผน. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินของกองคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกองคลัง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การเงิน,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์มิลเล็ท กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาเก็บเงินกันอย่างไรได้10ล้าน
เลขเรียก332.125
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่อง1. การเงิน - - การวางแผน
สำนักพิมพ์ธนาเพลส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียก650.11
ผู้แต่งยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผน
สำนักพิมพ์ดีโฟ คอนซัลแท็นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ คัมภีร์สู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์,3. การวางแผน,4. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารโครงการ : Peoject Planning and Management
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การวางแผน,3. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human resource management
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวิลาวรรณ รพีพิศาล
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ทรัพยากรมนุษย์ - - การวางแผน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
เลขเรียก658.1511
ผู้แต่งเมธากุล เกียรติกระจาย
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หัวเรื่อง1. การบัญชี2. การบริหาร,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์ที่ปรึกษา 2V จำกัด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง33 สิ่งที่ต้องทำเพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งพาน,แพทริก
รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. การวางแผน,3. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล,3. ทรัพยากรมนุษย์,4. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตั้งคำถามเพียง 1 ข้อ ก็พลิกจากตามขึ้นมานำ
เลขเรียก158.497
ผู้แต่งชีม่อน ชีเน็ต
หัวเรื่อง1. การวางแผน
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. การวางแผน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณชีวิต ข้อแนะคิดเรื่องเงิน ข้อคิดดีดี จากผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ผลทันที
เลขเรียก657.3
ผู้แต่งคุณาวุฒิ ประทีป
หัวเรื่อง1. งบการเงิน2. การเงิน - - การวางแผน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPA.640 Public Policy and Planning : นโยบายสาธารณะและการวางแผน
เลขเรียก361.61
ผู้แต่งGregory, Dess G.
หัวเรื่อง1. นโยบายศาสตร์2. นโยบายสาธารณะ,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางผังบริเวณและงานบริเวณ
เลขเรียก720.28
ผู้แต่งเดชา บุญค้ำ
หัวเรื่อง1. ผังบริเวณ2. ผังเมือง -- การวางแผน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม