กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสถิติสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
เลขเรียก333.70
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์สถิติ2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ,3. สถิติวิเคราะห์,4. การลงทุน - - การตัดสินใจ - - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม