กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การวิเคราะห์และประเมินโครงการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก658.04
ผู้แต่งเยาวเรศ ทับพันธุ์
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การเขียนโครงการ,3. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารโครงการ : Peoject Planning and Management
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การวางแผน,3. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ2. การวิเคราะห์งาน
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering economics
เลขเรียก338.476
ผู้แต่งวิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม2. การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สำนักพิมพ์โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์25949
จำนวน 1 เล่ม