กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การว่างงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย
เลขเรียก336
ผู้แต่งพลภัทร บุราคม
หัวเรื่อง1. การคลัง2. การว่างงาน,3. อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์บีเจ.เพลท โปรเซสเซอร์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการคลังกับปัญหาารว่างงาน
เลขเรียก331.137
ผู้แต่งพลภัทร บุราคม คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. การว่างงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง สาเหตุของการว่างงานในเชิงโครงสร้างของผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขเรียก331.137
ผู้แต่งกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. การว่างงาน2. บัณฑิต -- ไทย -- สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สำนักพิมพ์กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม