กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การศึกษา - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย : มุมมองของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. การศึกษา - - ไทย,3. การขนส่ง - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 เดือน แห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปการศึกษา2. การศึกษา - - การบริหาร,3. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความคิด ศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21 : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาไทย
เลขเรียก371.2
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปการศึกษา2. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเอมิลี เกตุทัต
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การศึกษา - - ไทย,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา
เลขเรียก658.635
ผู้แต่งเหวย์ ซิ่วอิง
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - การบริหาร2. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์บี มีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดวาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
เลขเรียก658.934
ผู้แต่งเหวย์ ซิ่วอิง
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544
เลขเรียก370.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. การจัดการศึกษา,3. การลงทุนทางการศึกษา
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพลินเพื่อรู้
เลขเรียก370.593
ผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. เด็ก - - การศึกษา
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศาสนา
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย สาธารณสุข
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 1-7
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยศึกษา หน่วยที่ 8-15
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยศึกษา : แบบฝึกปฏิบัติ
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. วัฒนธรรมไทย,3. ภาษาไทย - - แบบฝึกปฏิบัติ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม