กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเขียนจดหมาย. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบทเรียนด้วยตนเอง : การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ -- การเขียน2. จดหมายธุรกิจ -- การเขียน,3. การเขียนจดหมาย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. การเขียนจดหมาย2. จดหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีสมัครงาน หรือเปลี่ยนงาน ให้ได้งานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเองมากที่สุด
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งนวลศิริ เปาโรหิตย์
หัวเรื่อง1. การสมัครงาน2. การเขียนจดหมาย,3. การสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์108 สุดยอดไอเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ -- การเขียน2. จดหมายธุรกิจ -- การเขียน,3. การเขียนจดหมาย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งปรีชา พันธเสน
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. งานสารบรรณ,4. การประชุม
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ Official Correspondence
เลขเรียก428
ผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์จูนพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม