กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายเศรษฐกิจและการเงิน ยุควิกฤตเศรษฐกิจ
เลขเรียก343.07
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายกับเศรษฐกิจ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ที.พี .เอ็น เพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ค่าจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งดุษณี ธนะพงศ์พร
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ค่าเดินทาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2539)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม