กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเงิน. พบจำนวนทั้งสิ้น 33 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินของกองคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกองคลัง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การเงิน,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์มิลเล็ท กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องรู้
เลขเรียก322.826
ผู้แต่งอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์ลิปส์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินการลงทุน
เลขเรียก658.325
ผู้แต่งประภาพร ช่างไม้
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อรวยสอนลูก =Rich Dad Poor Dad
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งคิโนซากิ, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณและการติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายได้ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งอมิตา อริยอัชฌา
หัวเรื่อง1. การเงิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Financial Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งฉวีวรรณ ทองกร
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Policy and Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสกนธ์ วรัณญูวัฒนา
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. การบริหาร
สำนักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งภัทรพล ศิลปาจารย์
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การตลาด,3. การลงทุน,4. ความมั่นคงทางการเงิน
สำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก657
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การบัญชี,3. งบการเงิน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องDiary การเงิน
เลขเรียก332
ผู้แต่งพิณ พิชญา
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การลงทุน
สำนักพิมพ์ซี แอนด์ เอ็น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ : Financial and Budgetary Analysis
เลขเรียก332
ผู้แต่งพลภัทร บุราคม
หัวเรื่อง1. การเงิน2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรุ่งเรื่องของเงินตรา : ประวัติศาสตร์การเงินโลก(The ascent of money a financial history of the world )
เลขเรียก332.49
ผู้แต่งเฟอร์กูสัน, นีลล์
อรนุช อนุศักดิ์เสถียร,แปล
หัวเรื่อง1. การเงิน2. เงินตรา -- ประวัติ,3. สถาบันการเงิน,4. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟิวเจอร์ สัญญา (รัก) ล่วงหน้า
เลขเรียก332
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ตราสารอนุพันธ์,3. ตลาดเงิน,4. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเงินการธนาคารสำหรับนักการธนาคารไทย
เลขเรียก332.1
ผู้แต่งสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร - - ไทย - - การบริหาร,3. สถาบันการเงิน
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวเรศ อุปปาติก
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ธนาคารและการธนาคาร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง การเงินธุรกิจ : Foundations of Finance
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งคีออน, อาร์เทอร์ เจ.
หัวเรื่อง1. การเงินธุรกิจ2. การเงิน
สำนักพิมพ์SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเงินธุรกิจ
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงินธุรกิจ2. งบประมาณลงทุน,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฉลาดเรื่องเงินชีวิตติดปีก
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งชำนิ กิจบันดาลทรัพย์
หัวเรื่อง1. การเงินส่วนบุคคล2. การเงิน
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้บัญชี / การเงินง่าย ๆ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.15
ผู้แต่งเมสัน, โรเจอร์
โอฬาร กลีบพุฒ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบัญชีบริหาร2. การเงิน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2547
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินความเสี่ยง2. สหกรณ์ - - การเงิน
สำนักพิมพ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน2. การเงิน
สำนักพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFISH ! TALES
เลขเรียก650.13
ผู้แต่งลันเดน, สตีเฟน ซี.
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จทางธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ - - การเงิน
สำนักพิมพ์เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราแห่งอนาคต : วิถีใหม่สู่การรังสรรค์ความมั่นคั่ง งาน และโลกอันชาญฉลาด
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งลีตาร์, เบอร์นาร์ด
หัวเรื่อง1. เงินตรา2. ความมั่นคง,3. การเงิน
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information and Analysis)
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. ตลาดเงิน,3. การเงิน,4. การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำรวจโลกการเงิน...โดย แมงเม่า
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งแมงเม่า
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. ตลาดเงิน,3. ตลาดทุน,4. การเงิน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคีร่าท่องโลกเทพนิยายสุดป่วน สอนเศรษฐศาสตร์ควรรู้
เลขเรียก
ผู้แต่งคริมนามู
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็กชายกางมารู ชวนรู้เศรษฐศาสตร์
เลขเรียก
ผู้แต่งซอกแฮวอน
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องขี่ควายวนๆบนหอคอยงาช้าง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งอินเตอร์เบอร์ 9
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การเงิน
สำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม