Main Back

Search การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. Resualt 4 Items

Titleคู่มือการเบิกเงินสวัสดิการ
CallNumber351.6
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2528
Result 1 items.
Titleคู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ.ศ. 2547)
CallNumber351.6
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleคู่มือ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527)
CallNumber351.6
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2527
Result 1 items.
Titleคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
CallNumber351.6
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้าราชการพลเรือน
Publishอักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2528
Result 1 items.