กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การปฏิรูปสังคม,3. ปัญหาสังคม,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเอมิลี เกตุทัต
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การศึกษา - - ไทย,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจใหม่
เลขเรียก303.1
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. ประวัติศาสตร์ทางสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกสมองเปลี่ยนโลก
เลขเรียก158.1
ผู้แต่งสุกัญญา สุดบรรทัด
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสังคม2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวิรัตน์ แสงทองคำ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน การสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญ2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม,3. การปฏิรูปสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1 องศา จุดเปลี่ยนประเทศไทย
เลขเรียก363.73
ผู้แต่งสิรินาฏ ศิริสุนทร
หัวเรื่อง1. ภาวะโลกร้อน2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizbook
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยาม ปะทะ โลกาภิวัตน์ = Siam vs globalization : เบื้องลึกแท้จริงในปมขั้วความขัดแย้งของรัฐไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเรืองยศ จันทรคีรี
หัวเรื่อง1. สื่อมวลชน2. ทุนนิยม,3. โลกาภิวัตน์,4. เทคโนโลยี,5. ไทย - - ภาวะทางสังคม,6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สถาบันสุวรรณภูมิอภิวัฒน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม