กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การเมืองการปกครอง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบรรยายพิเศษหัวข้อ : พื้นฐานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. ประชาธิปไตย -- ไทย,3. การเมืองการปกครอง - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.603 ระบบการเมืองและระบบสังคม
เลขเรียก320
ผู้แต่งไพศาล สุริยะมงคล
หัวเรื่อง1. การเมืองการปกครอง - - ไทย2. การเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม