กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. การเมือง,3. ประชาธิปไตย,4. การปฏิรูปการเมือง
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งคณะ ส.ส.ร.
หัวเรื่อง1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม