Main Back

Search การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. Resualt 4 Items

Titleหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร,3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี,4. หนังสือที่ระลึก
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber338.925
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
CallNumber342.593
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subject1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ2. รัฐวิสาหกิจ
Publishกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleแปรรูปแปรเพื่อใคร
CallNumber338.925
Authorณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Subject1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ,3. เศรษฐกิจ
Publishอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
YearOfPrint2543
Result 1 items.